Finančné služby

Finančné služby - cesta k prosperite
Spoločnosť ICOS, a.s. Košice poskytuje svojim zákazníkom možnosť obstarania IT technológií a softvéru aj formou postupného splácania (operatívny alebo finančný leasing) a to v spolupráci so slovenskou pobočkou medzinárodnej leasingovej spoločnosti GRENKELEASING.

Komu je leasing určený?

Možnosť úhrady prostredníctvom leasingu je umožnená všetkým právnym subjektom – podnikateľom (právnickým i fyzickým osobám), samospráve (samosprávne kraje, mestá, obce) a neziskovým organizáciám, ktoré pôsobia na trhu minimálne jeden rok.

Operatívny leasing

  • doba trvania: 15 až 60 mesiacov
  • minimálna obstarávacia cena: 1.000,- € bez DPH (500,- € bez DPH pre 15 a 24 mesačnú dobu leasingu)
  • pre koho je určený: pre podnikateľov, ktorí si uvedomujú v dnešnej dobe rýchleho morálneho zastarania výpočtovej a kancelárskej techniky potrebu investovať do najmodernejšej techniky v pravidelných intervaloch za účelom zachovania si náskoku pred konkurenciou, zároveň nechcú mať starosti s recykláciou použitej technik, zákazník po skončení doby operatívneho leasingu môže predmet leasingu vrátiť, alebo ho môže odkúpiť
  • zostatková cena: zostatková trhová hodnota v čase ukončenia leasingu
  • výhody operatívneho lesingu: operatívny leasing umožňuje obstarávanie nových technológií z prevádzkových kapitol rozpočtov, je určený predovšetkým pre technológie a riešenia s požadovanou pravidelnou obnovou v periódach dĺžky leasingu - po ukončení leasingu nemá nájomca žiadne starosti s likvidáciou morálne zastaraných technológií

Finančný leasing

  • doba trvania: 36 až 60 mesiacov
  • minimálna obstarávacia cena: 1.000,- € bez DPH
  • zostatková cena: vopred zmluvne dohodnutá (1-3 % obstarávacej ceny)
  • výhody finančného lesingu: popri uvoľneniu vlastných finančných zdrojov, umožňuje rýchlejšie premietnutie obstarávacej ceny do nákladov (odpis za 3 roky namiesto 4 rokov) a tým znížiť daňové zaťaženie spoločnosti