IaRS - Informačné a riadiace systémy

Informačné a riadiace systémy

Kľúčové technológie

• Oracle Database •
Oracle Database
• Microsoft SQL Server •
MS SQL Server
• Ingres Database •
Ingres Database
ICOS má dlhoročné skúsenosti s návrhom, realizáciou a zavádzaním automatizovaných systémov riadenia diskontinuálnej výroby, s budovaním dátových skladov, „SCADA“ systémov, portálových riešení a dokument manažment systémov. Využíva najnovšie poznatky a postupy objektovo orientovaných a štruktúrovaných metodík. Pre návrh a vývoj informačných systémov používa vlastné produkty a know-how, ale aj produkty partnerských spoločností. Informačné a riadiace systémy ICOS navrhuje, realizuje a implementuje tak, aby boli pre zákazníka prínosom a splnili jeho požiadavky. Hlavne pri bezpečnosti dát, pružnom zvládnutí neustálych vývojových zmien v podniku, pri optimálnom využití dát, s minimálnymi nárokmi na údržbu a jednoduché používateľské prostredie.

Pre svojich zákazníkov ICOS ponúka a realizuje:

Automatizované systémy riadenia výroby (ASRV)

Aplikácie sú určené malým až veľkým firmám, ktoré chcú automatizovať svoj diskontinuálny výrobný proces. Hlavnými funkciami sú evidencia toku materiálu vo výrobnom procese, sledovanie kvality a rozvrhovanie výroby. Dôvodom na využitie aplikácie tohto typu môže byť potreba zefektívnenia výroby, či potreba zjednotiť rôzne čiastkové riešenia z minulosti. ASRV sú databázové aplikácie šité na mieru, pracujú v reálnom čase. Prínosom je jednoznačná evidencia jedincov a ich parametrov počas celej doby životnosti, archivácia dát za ľubovoľné časové obdobie, zníženie počtu omylov a reklamácií, obmedzenie vplyvu ľudského faktora a umožnenie prístupu k dátam v zmysle definovaných prístupových práv.

Systémy na podporu rozhodovania na báze dátových skladov

Aplikácie sú určené pre najvyššie vedenie firiem, ktoré vyžaduje reprezentatívny výber dát podľa určitých kritérií. Ďalej pre stredný a vyšší manažment, ktorý vyžaduje súhrnné dáta za časové obdobie deň a viac, pre odborné útvary, ktoré vyžadujú detailnejšie dáta v celom priereze toku materiálu diskontinuálneho výrobného procesu. Hlavnými funkciami sú automatický prenos dát z iných aplikácií alebo informačných systémov do databázy, kontrola dát, plnenie tabuliek, vrátane multidimenzionálnych kociek, archivácia, výkazníctvo, prehľady, výber dát podľa zadaných kritérií. Aplikácie sú vhodné ako určitá nadstavba nad automatizovaným systémom riadenia výroby v nepretržitej prevádzke. Umožňujú oddeliť riadenie výroby v reálnom čase s krátkymi odozvami od prehľadových funkcií, reportingu a iných funkcií s nekritickými dobami odoziev. Vhodné sú aj vtedy, ak treba spracovávať dáta za rôzne časové obdobia, s rôznym časovým oneskorením a podľa rôznych kritérií. Aplikácie využívajú technológiu firmy Microsoft (Windows, MS SQL). Prínosom je možnosť spracovať veľké množstvo dát automaticky, vo veľmi krátkom čase, dlhodobo ich archivovať a spracovať aj s veľkým časovým oneskorením.

Systémy pre získavanie, koordináciu a riadenie dát („SCADA“)

Aplikácie sú vhodné pre rôzne veľké firmy, v ktorých treba v reálnom čase podchytiť a spracovať veľké množstvo detailných dát z viacerých aktívnych i pasívnych zdrojov vo výrobnom procese, koordinovať ich, distribuovať, ukladať a pripraviť na prezentáciu. Hlavnými funkciami sú komunikácia (obojsmerná výmena dát) s okolitými informačnými systémami a technologickým prostredím, koordinácia a synchronizácia informačných aktivít, ako aj ukladanie dát do databáz pre ich ďalšie použitie. Rozhodnutie pre aplikáciu typu „ SCADA“ je vhodné vtedy, ak už človek ťažko zvládne výrobný proces z hľadiska času, presnosti, stereotypnosti, chybovosti a množstva dát. Rovnako vtedy, ak certifikácia výrobného procesu vyžaduje automatizáciu. Aplikácie „SCADA“ využívajú štandardné hardverové a softverové komponenty. Sú šité na mieru podľa potreby a situácie, pracujú v reálnom čase. Aplikácie sa vyvíjajú v prostredí, ktoré je najvhodnejšie pre konkrétny prípad. Prínosom aplikácií „SCADA“ je, že vďaka automatizácii procesov sa odstráni ľudský činiteľ a zníži sa chybovosť. Aplikácie zvládnu veľké množstvo dát z výrobného procesu v reálnom čase. Vhodné sú pri zabezpečovaní kvality výroby.


REFERENCIE vybraných projektov


Informačný a riadiaci systém IaRS

U. S. Steel Košice, s.r.o, - Informačný a riadiaci systém ASRV
Nepretržite prevádzkovaný informačný a riadiaci systém pre automatizáciu hutníckeho výrobného procesu. Monitoruje hlavný tok materiálu od surového železa až po finálnu výrobu brám, zvitkov a strihaných plechov. Hlavnými funkciami sú evidencia materiálu – jedincov, ich kvalita, rozvrhovanie výroby a väzby na okolité informačné systémy, najmä na riadenie technologických procesov, na plánovanie a na predajný informačný systém. IaRS pracuje v reálnom čase s režimom 24 x 365 dní.
Účasť ICOS-u: Projekt, analýza, dátový model, dokumentácia, spolupráca na programovaní, uvádzaní do prevádzky, na podpore a rozvoji ďalšej prevádzky v oblastiach analýzy, programovania, správy databázy, správy operačného systému.

SCADA

U. S. Steel Košice, s.r.o. - SCADA
Viacero fungujúcich systémov pre získavanie, koordináciu a riadenie dát (SCADA) pracuje v reálnom čase v hutníckom výrobnom procese. Hlavnou úlohou je sledovanie a vyhodnocovanie detailných technologických dát jedincov ako aj riadenie a vyhodnocovanie chemických a mechanických skúšok materiálu jedincov. Systémy SCADA pracujú v reálnom čase, v tesnej väzbe s informačným a riadiacim systémom.
Účasť ICOS-u: projekty, dodávky hardvéru, siete, analýzy, dátové modely, programovanie, uvádzanie do prevádzky, dokumentácia, podpora a rozvoj ďalšej prevádzky.

OKO

1., U. S. Steel Košice, s.r.o., OKO – dátový sklad
Nepretržite prevádzkovaný nadstavbový informačný systém. Je určený pre stredný a vyšší manažment. Ide o dátový sklad údajov o jedincoch v celom priereze toku materiálu s využitím multidimenzionálnych kociek. Umožňuje výber a prezentáciu dát podľa určitých kritérií a za určité časové obdobie (deň a viac), ako aj ich dlhodobú archiváciu. Informačný systém spracováva dáta z IaRS, „SCADA“, ale i ďalších informačných systémov hutníckeho procesu.
Účasť ICOS-u: analýza, dátový model, spolupráca na programovaní, uvádzaní do prevádzky a na podpore a rozvoji ďalšej prevádzky v analytickej a programátorskej oblasti.


PARTNERI

Oracle   Microsoft   Ingres   ca