Inteligentné budovy

Inteligentné budovy
Enterprise Buildings Integrator (EBI) je konfigurovateľný systém správy budov, ktorý formou grafickej nadstavby integruje ďalšie systémy. Spoľahlivo zabezpečí komfort a bezpečnosť osôb a účinnú prevádzku budov.
EBI je sada aplikácií, ktoré zabezpečujú kompletnú správu informácií a riadenie systémov pre jednu alebo viac budov.
Systém je integrovateľný s existujúcimi podnikovými systémami (ERP) a aplikáciami Internetu a Intranetu. Prínosom sú znížené prevádzkové náklady, optimálne riadenie spotreby energií a vysoký stupeň zabezpečenia majetku a osôb.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Elektrická požiarna signalizácia je určená podnikom a organizáciám, ktoré požadujú spoľahlivý integrovateľný systém protipožiarnej ochrany osôb a majetku. Ide najmä o administratívne budovy, výrobné haly, sklady, kryté multifunkčné haly, káblové kanály a iné objekty. EPS slúži na vyhodnotenie a signalizáciu poplachu pri požiari. Detekciu požiaru vykonávajú hlásiče. Ich signály vyhodnocuje ústredňa, ktorá aktivuje poplachové výstupy a príslušné zariadenia. Zavedením systému EPS zvýšite ochranu osôb a majetku pred požiarom.

Evakuačný rozhlas (ER)

Evakuačný rozhlas je určený podnikom a organizáciám, ktoré potrebujú riadiť evakuáciu osôb. Evakuačný rozhlas spolu s požiarnou ústredňou, alebo iným poplachovým zariadením, umožňuje vyhlasovať oznamy v objektoch alebo dotknutých častiach objektu. Vyhlasovanie sa robí automaticky alebo poloautomaticky, signálom distribuovaným do reprodukčných zariadení v jednotlivých evakuačných zónach. Zavedením systému zvýšite bezpečnosť a rýchlosť evakuácie osôb zo zabezpečeného objektu.

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)

Sú určené podnikom a organizáciám, ktoré potrebujú chrániť majetok a dôverné informácie. Slúži na vyhodnotenie a signalizáciu poplachu pri neoprávnenom vstupe do objektu a pri nedovolenom zásahu do systému. Detekciu narušenia vykonávajú snímače, ich signály vyhodnocuje ústredňa a aktivuje signalizáciu narušenia. Zavedením systému zvýšite ochranu majetku a dôverných informácií.

Systém priemyselnej televízie (CCTV)

Systém priemyselnej televízie je určený podnikom a organizáciám, ktoré chcú sledovať svoje objekty alebo prevádzky. Ide najmä o obchodné domy, hotely, garáže, administratívne budovy, letiská, stanice, priemyselné podniky, zábavné a športové centrá. Priemyselná televízia sníma, distribuuje a následne ukladá video signál. Zavedením systému CCTV zvýšite ochranu objektov a dohľad nad prevádzkami.

Prístupové systémy a dochádzkové systémy

Prístupové systémy sú určené podnikom a organizáciám, ktoré chcú sledovať prístup alebo dochádzku. Ide najmä o administratívne budovy, priemyselné podniky, zábavné a športové centrá. Prístupový systém zabezpečuje riadenie prístupu a evidenciu dochádzky osôb do budov, objektov a ich častí. Následne umožňuje manažment týchto dát. Po overení identifikačného prvku prístupový terminál otvorí dvere alebo turniket. Zavedením prístupového systému zamedzíte neoprávneným vstupom a zabezpečíte presné sledovanie dochádzky a pohybu osôb.

Silnoprúd

Zabezpečuje prívod elektrickej energie a prevádzkové podmienky pre zariadenia a systémy, ktoré vyžadujú napájanie elektrickou energiou. Na tento účel zabezpečujeme služby v rozsahu technologickej inštalácie (prípojky NN, prevádzkové rozvody silnoprúdu) a stavebnej inštalácie (osvetlenie, bleskozvody).

Meranie a regulácia (M a R)

Meranie a regulácia zabezpečuje pre prevádzkovateľa účinné a spoľahlivé monitorovanie a riadenie vykurovacích, ventilačných a klimatizačných zariadení. Flexibilná architektúra využíva otvorené štandardy, ktoré umožňujú vytvoriť integrované riešenie s transparentnou komunikáciou so subsystémami tretej strany. Jednotlivé subsystémy sa dajú prezerať a ovládať, monitorovať a analyzovať dáta. Vďaka sledovaniu histórie dát možno vytvárať trendy, tabuľky a grafy priamo cez inteligentnú pracovnú stanicu. Systémom merania a regulácie sa dá zjednodušiť riadenie zariadení, zvýšiť produktivita a znížiť prevádzkové náklady.


REFERENCIE vybraných projektov

1., Občianske združenie Košická aréna, EPS a ER pre Steel arénu Košice
Elektrická požiarna signalizácia rieši zabezpečenie vnútorných priestorov zimného štadióna automatickými a tlačidlovými hlásičmi požiaru. Urýchľuje odovzdanie informácie o vznikajúcom požiari určeným osobám. EPS ovláda doplňujúce zariadenia, čím zvyšuje bezpečnosť osôb (evakuačný rozhlas, požiarne vetranie, meranie a regulácia, prístupový systém a ďalšie). Evakuačný rozhlas slúži na rýchlu a organizovanú evakuáciu osôb v objekte zimného štadióna. Je rozdelený do evakuačných zón a prepojený s EPS.
Účasť ICOS-u: Projekt, dodávka kabeláže a zariadenia, montáž, oživenie, konfigurácia, zaškolenie, uvedenie do trvalej prevádzky, podpora a rozvoj systémov, pravidelné prehliadky a servis.

2., Slovak Telekom, a.s., Zabezpečenie vybraných objektov v Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici
Vybrané objekty boli zabezpečené elektronickými systémami (EPS, EZS, kamerové systémy, prístupové systémy). Požiarny systém rieši zabezpečenie vybraných priestorov automatickými a tlačidlovými hlásičmi požiaru, urýchľuje odovzdanie informácie o vznikajúcom požiari určeným osobám. Zabezpečovací systém slúži na signalizáciu narušenia chránenej zóny a informuje o nežiaducom vniknutí do objektu. Kamerový systém monitoruje vybrané vnútorné a vonkajšie priestory objektov, distribuovanie a archivovanie obrazového záznamu. Prístupový systém bráni nežiaducemu vstupu a pohybu nepovolaných osôb v príslušnom objekte. Všetky systémy sú integrované do nadradeného systému pre riadenie a monitoring prevádzky objektu. Integrovaný grafický systém umožňuje komplexný prehľad, optimálne riadenie spotreby energií, vysoký stupeň zabezpečenia a zníženie prevádzkových nákladov objektu. Nadradený systém je integrovaný s existujúcimi podnikovými systémami a aplikáciami Internetu a intranetu.
Účasť ICOS-u: Projekt, dodávka kabeláže a zariadenia, montáž, oživenie, konfigurácia, zaškolenie, uvedenie do trvalej prevádzky, podpora a rozvoj systémov, pravidelné prehliadky a servis.

3., Košický samosprávny kraj, Dochádzkový systém
Vstupy do budov Úradu KSK sú vybavené dochádzkovými terminálmi pre identifikáciu pracovníkov bezkontaktnou čipovou kartou. Terminály sú prostredníctvom vyhradených LAN liniek s distribuovaným a centrálne zálohovaným napájaním (PoE) pripojené k serveru dochádzkového systému pre zber a sumarizáciu údajov dochádzky. Systém je vybavený web aplikáciou pre kontorlu správnosti údajov a prehľad dochádzky samotnými pracovníkmi úradu.
Účasť ICOS-u: Projektová príprava, fyzická realizácia, oživenie, nastavenie prevádzkových parametrov, školenia.

4., Správa ciest KSK, Dochádzkový systém
Jednotlivé strediská Správy ciest KSK sú vybavené dochádzkovými terminálmi pre identifikáciu pracovníkov bezkontaktnou čipovou kartou. Terminály sú lokálne zabezpečené zálohovaným napájaním (PoE), strediská s internetovým pripojením sú prepojené prostredníctvom WAN s centrálnym serverom dochádzkového systému, strediská bez prístupu k internetu majú lokálny zber údajov do internej pamäte terminálov s mesačným manuálnym zberom dát prostredníctvom prenosných médií (USB kľúče).
Účasť ICOS-u: Projektová príprava, fyzická realizácia, oživenie, nastavenie prevádzkových parametrov, školenia.


PARTNERI

Honeywell   Lites   Esser   Bosch   Aktion