IT Infraštruktúra

Komunikačné riešenia

Kľúčové technológie

• Microsoft •
Microsoft
• Cisco Systems, Inc. •
Cisco
• Red Hat, Inc. •
Redhat
• Computer Associates •
ca
ICOS má dlhoročné skúsenosti s návrhom, projektovaním, realizáciou a správou komunikačných riešení. Pri ich zavádzaní využíva najnovšie produkty a technológie, svoje vlastné postupy i know-how partnerských spoločností. Komunikačné riešenia buduje tak, aby boli prínosom pre zákazníka a spĺňali všetky jeho požiadavky. Výsledkom je nielen samotný prenos informácií, ale aj zvýšenie kvality, rýchlosti, spoľahlivosti a bezpečnosti.

Infraštruktúrne riešenia

Riešenia potrebujú firmy každej veľkosti - od malých a stredných spoločností až po najväčšie korporácie. Hlavnou úlohou infraštruktúry je, aby poskytla základnú komunikačnú vrstvu pre chod ostatných informačných systémov v spoločnosti. Zahŕňa prenosové médiá a ich rozhrania (štruktúrovaná metalická kabeláž, optická kabeláž, vzduch), aktívne a pasívne sieťové zariadenia (hub, switch, router, access point) vrátane serverovej infraštruktúry (server, diskové pole, záložný zdroj) doplnenej o operačné systémy a základné programové vybavenie (poštový, súborový, databázový server, firewall). Vybudovanie infraštruktúrneho riešenia vytvorí nevyhnutný základ pre informačné systémy.

Networking

Riešenie je určené pre každého prevádzkovateľa komunikačnej infraštruktúry. Dopĺňa ju o ďalšie funkcie a služby. Hlavnou funkciou je priebežný monitoring dostupnosti, priepustnosti, kvality a služieb poskytovaných sieťou. Prevádzkovateľovi infraštruktúry umožní prehľad o dianí v sieti prostredníctvom špecializovaného hardvéru a softvéru. Užívateľ tak získa schopnosť pružne reagovať na súčasné potreby a zároveň predvídať budúci trend využívania siete.

Informačná bezpečnosť

Riešenie je určené každej spoločnosti, pre ktorú je nevyhnutné zabezpečenie elektronických dát. Zabezpečí súborové systémy a poštové servery proti vírusom a iným škodlivým kódom (antivírus, antispam, antispyware). Umožní ochranu, detekciu a následnú prevenciu pred neoprávneným prístupom zo siete Internet (firewall, IDS, IPS) a zabezpečí autorizovaný prístup. Ťažiskom riešenia sú softvérové a hardvérové nástroje, ktoré poskytnú nepretržitú bezpečnosť informácií s minimálnymi prevádzkovými požiadavkami. Zvýšením úrovne informačnej bezpečnosti v systéme spoločnosť zníži riziko straty, neoprávneného prístupu a zneužitia informácií.


REFERENCIE vybraných projektov

1., U. S. Steel Košice, s.r.o.; Dátová magistrála VSŽ a.s.
Projektovanie backbone (chrbtice) dátovej siete VSŽ a.s., v rozsahu pasívnej a aktívnej časti dátovej magistrály, rozšírenie počtu uzlov dátovej magistrály v rozsahu areálu VSŽ a.s. Návrhy optických káblových trás a rozvodov, štruktúrované kabeláže jednotlivých objektov a ich pripojenie do dátovej magistrály, návrh aktívnych sieťových prvkov jednotlivých uzlov, monitoring uzlov dátovej magistrály. Dátová magistrála zabezpečuje efektívny transportný mechanizmus pre spojenie sietí LAN s vysokým stupňom flexibility, nízkou časovou odozvou, nepretržitým monitorovaním siete.
Účasť ICOS-u: Zadanie stavby, Projekt pre stavebné konanie, Realizačný projekt, Projekt skutočného realizovania stavby, Autorský dozor a inžinierska činnosť pri realizácii v rozsahu projektov.

2., Slovak Telekom, a.s.; Sieť ST – WAN/VAN,
Projektovanie backbone (chrbtice) dátovej siete ST a.s., pripojenie ďalších uzlov siete ST a.s., rozšírenie počtu uzlov v rozsahu celého Slovenska. Vďaka sieti ST WAN/VAN je zákazníkovi k dispozícii samostatná virtuálna sieť spájajúca jeho lokálne siete na území Slovenska. Projektovanie siete ST – IP pre providera služieb Internetu. Projekcia manažmentu siete pre diaľkové riadenie a sieťový monitoring sieťového komplexu WAN/VAN. Projekt pripojenia Slovenských pôšt s ich vnútornými LAN sieťami cez verejnú sieť ST WAN/VAN. Sieť ST a.s. zabezpečuje komplexné služby medzi rozhraniami lokálnych sietí, zaručenie bezpečnosti prenášaných dát, prepojovacie rýchlosti a štruktúru prepojenia podľa požiadaviek zákazníka a tiež integrovaný manažment siete.
Účasť ICOS-u: Realizačný projekt, Projekt skutočného realizovania stavby.

3., OMNITRADE, a.s.; Funkcia systémového integrátora, WAN, LAN, VPN.
WAN sieť spájajúca topologicky vzdialené pobočky, poskytuje vzájomnú bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu medzi používateľmi. Zároveň umožňuje diaľkovú správu všetkých pripojených počítačov, čo spružňuje servis a znižuje náklady. VPN pripojenie slúži pre zabezpečený prístup k vnútrofiremným zdrojom z ktoréhokoľvek miesta v sieti Internet. Pozícia systémového integrátora klientovi poskytuje komplexný odborný dohľad a poradenstvo pri správe a ďalšom rozvoji celej jeho infraštruktúry.
Účasť ICOS-u: Návrh, implementácia a správa WAN a LAN infraštruktúry vrátane VPN prístupu.

4., Úrad Košického samosprávneho kraja – funkcia systémového integrátora, správa serverov a LAN
Správa serverov zahŕňa správu niekoľko desiatok serverov založených na technológiách spoločnosti Microsoft – Exchange, SQL Server, Cluster Services, SharePoint Server, taktiež správu farmy Citrix serverov slúžiacich pre vzdialený prístup k aplikáciám a tiež farmy VMware ESX serverov pre virtualizáciu hardvérových prostriedkov serverov. Zabezpečujeme u zákazníka nepretržitú prevádzku infraštruktúry Microsoft Windows Server 2003 pre systémy SAP R3 a SAP Business One. Úrad prevádzkuje WAN sieť VUCNET, ktorá pomocou technológie MPLS prepája všetky organizácie v zriaďovacej pôsobnosti úradu a poskytuje centrálne služby, ako je prístup na Internet, elektronická pošta, autentifikácie a niektoré ďalšie, ktoré naša spoločnosť spravuje a monitoruje. Naša spoločnosť sa podieľala na budovaní tejto siete a zároveň stála pri vzniku mobilnej MPLS siete slúžiacej pre vzdialený prístup poslancov zastupiteľstva. V rámci pozície Systémového integrátora poskytujeme odboru Informačných a komunikačných technológií odborné poradenstvo pri rozvoji nových technológií.
Účasť ICOS-u: Monitoring a správa serverovej infraštruktúry a LAN, systémové integrátorstvo.


PARTNERI a TECHNOLÓGIE

Microsoft   Cisco   Redhat   ca