ERP - Podnikové informačné systémy

Podnikové IS

Kľúčové technológie

• Oracle E-Business Suite •

Oracle

• Microsoft Dynamics NAV •

Microsoft

• JetReports •

JetReports

• Hour Software •

Hour software

Podnikové informačné systémy ERP (Enterprise resource planning) sú určené pre malé, stredné až veľké podniky, pre ich vedenie, manažérov, účtovníkov, nákupcov, správcov a pre všetkých, ktorí sa aktívne zapájajú do procesu plánovania a využitia zdrojov v podniku. Svojou funkcionalitou pokrývajú a automatizujú procesy od finančnej oblasti až po oblasť výroby. ERP systémy sú postavené na 2 - 3 vrstvovej architektúre klient – server, alebo na báze tenkého klienta s využitím internetového prehliadača. Ich zavedenie sprehľadní a zníži prevádzkové náklady spoločností, skvalitní rozhodovanie a podporí automatizáciu procesov.

Riadenie financií (FM)

MODUL FM je nástrojom adaptácie na premenlivé podnikové prostredie a rýchly prístup k strategickým finančným informáciám. Systém umožní:

 • centralizovať podnikové účtovné informácie ich integráciou s informáciami v oblasti marketingu, výroby a predaja
 • získať rýchly prehľad o stave organizácie pomocou určených dimenzií (regióny, strediská, skupiny)
 • vykonávať dôležité a efektívne rozhodnutia v oblasti riadenia spoločnosti integrovanými finančnými analytickými nástrojmi
 • prispôsobiť sa domácej i európskej legislatíve a byť konkurencieschopný aj za hranicami

Riadenie dodávateľských reťazcov (SCM)

Riešenie umožní prispôsobiť organizáciu výzvam na meniacom sa trhu. Jednoduché, praktické a flexibilné riešenie umožní:

 • rýchlo meniť kapacitné plány a výrobnú politiku cestou agilnej výroby a distribučnej činnosti
 • rýchlou zmenou pravidiel práce skladu (precenenie alebo spôsob vyskladnenia) reagovať na zmeny požiadaviek zákazníkov
 • kontrolovať celý proces výroby od plánovania zákaziek, cez monitoring rozpracovanej výroby, až po predaj a vyskladnenie tovaru
 • sledovať náklady, udržiavať efektívnosť operácií a maximalizovať zisk

e-Business

Obchodovanie prostredníctvom internetu sa stáva reálnou súčasťou života. Ponúkame riešenie, ktoré umožní rýchly, spoľahlivý a efektívny spôsob automatizácie podnikových procesov do prostredia technológie e-Commerce. Elektronické obchodovanie cez internet ponúka:

 • zjednodušenie komunikácie s kľúčovými zákazníkmi a dodávateľmi pomocou úplnej automatizácie nákupu a predaja
 • obchodovanie z ktoréhokoľvek miesta na svete - nepretržite 24 hodín denne
 • spravovanie katalógov tovarov (zadávanie objednávky, špecifikovanie spôsobu dodania) pre dodávateľov a obchodných zástupcov prostredníctvom osobných web portálov
 • objednávanie tovaru v reálnom čase pre business - to - business (B2B) alebo Business - to - consumer (B2C) zákazníkov na základe on-line katalógu výrobkov

Riadenie a plánovanie výroby

Aplikácie pre riadenie výroby umožňujú pripravovať, plánovať, riadiť a evidovať všetky procesy, a to pre rôzne typy výrob:

 • diskrétna výroba (kusová alebo sériová, hromadná výroba)
 • procesná výroba
 • projektová výroba

Špecialitou sú tiež podporné aplikácie pre rozšírené plánovanie a rozvrhovanie podľa obmedzení, aplikácie pre podporu riadenia štíhlej výroby a dielenského riadenia so silnou podporou evidencie šarží a sériových čísel alebo tiež komplexná evidencia výroby a kvality prostredníctvom mobilných terminálov a čiarových kódov, tzv. mobilné aplikácie.

V rámci diskrétnej výroby sú aplikácie zamerané na podporu celého výrobného procesu od prípravy výrobnej dokumentácie a zmenového riadenia (tzv. TPV – katalógy položiek, kusovníky, operácie, výrobné zdroje a kapacity, konštrukcia, zmenové konanie, odchýlky), cez riadenie predvýrobných a výrobných kalkulácií a nákladov, plánovanie výroby, materiálu a kapacít (MRPII, Kanban, Seiban, APS, kumulácia a optimalizácia polotovarovej výroby, vyznačenia a pod.) v dlhodobom, strednodobom alebo krátkodobom horizonte, riadenie a detailné rozvrhovanie a optimalizácia výrobného plánu (zákaziek alebo rozpisov podľa neobmedzených alebo obmedzených kapacít, riadenie kooperácií, riadenie montáže, výroby polotovarov, zákaziek na opravy a údržbu a pod.) až po kompletnú evidenciu údajov o výrobe a kvalite (spotreba materiálu a zdrojov, odhlasovanie operácií a hotovej výroby, nepodarkové hlásenky, sledovanie kvality - vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola, riadenie nezhôd a nápravných opatrení a pod.).

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Riešenie spája rozhodujúce podnikové informácie s predajnými, marketingovými a zákazníckymi údajmi a poskytuje možnosť:

 • zamerať sa na najziskovejších zákazníkov, ponúknuť im kvalitné služby i efektívne nástroje na predaj a marketing,
 • profilovať kontakty tak, aby sa vytvárali rôzne segmenty. Tým efektívnejšie sa potom dajú nasmerovať plánované marketingové a predajné kampane,
 • vytvárať osobné profily pre každého zákazníka, s cieľom v plnej miere prispôsobiť služby ich vlastným potrebám a požiadavkám,
 • zlepšiť kvalitu podnikovej výmeny informácií tak, aby zákazník dostával kvalitnejšie služby

Mzdy a personalistika

Riešenie od ICOS-u reprezentuje skúsenosti personálnych riaditeľov a zamestnancov personálnych a mzdových útvarov mnohých podnikov, organizácií a firiem. Zahŕňa niekoľkoročné skúsenosti s vývojom, implementáciou a údržbou riešení pre personalistiku, mzdy a riadenie ľudských zdrojov.
Umožňuje:

 • sledovanie evidencie údajov v časovej postupnosti
 • spätnú valorizáciu platov, opravy miezd do minulosti, plánovanie mzdových nárastov, plánovanie zamestnanosti, tlač zostáv so spätnou platnosťou, zadávanie hodnôt do budúcnosti
 • nadštandardné množstvá výstupných zostáv
 • sú v plnom súlade s legislatívou SR
Riešenie pre hutnícke servis centrá - link na článok


REFERENCIE vybraných projektov

1., OMNITRADE, a.s. ; Implementácia NAVISION 3.70.
S vývojom informačných technológií bol postupne prekonaný informačný systém MAGIC, ktorý sa firma OMNITRADE, a.s. rozhodla vymeniť za novšie technológie. V prvom kroku boli implementované financie v produkte Navision Financial 2.60. V druhom kroku bol implementovaný upgrade systému na Microsoft Business Solutions – Navision 3.70 s pridaním funkcionalít modulov zásob, CRM a rezervačného hotelového systému.
Účasť ICOS-u: Dodávka licencie, analýza, programovanie, konfigurácia, zaškolenie užívateľov, uvedenie systému do trvalej prevádzky, podpora nových funkčností a servis.

2., HERMAN Slovakia, s.r.o. ; Implementácia NAVISION 3.60.
Pred nasadením informačného systému Microsoft Business Solutions – Navision používali v spoločnosti HERMAN niekoľko rôznych samostatných aplikácií. Aj keď tieto systémy spájali požiadavky užívateľov, ich udržiavanie bolo stále náročnejšie. Navyše starý systém technologicky obmedzoval tempo rastu firmy. Výsledkom spoločného úsilia dodávateľa a užívateľa bola úspešná aplikácia modulov systému Navision: CRM, financie, servis, predaj, nákup a skladové hospodárstvo.
Účasť ICOS-u: Dodávka licencie, analýza, programovanie, konfigurácia, zaškolenie užívateľov, uvedenie systému do trvalej prevádzky, podpora nových funkčností a servis.

3., BE Group Slovakia, s.r.o. ; Implementácia Dynamics NAV 4.0.
Vznik novej pobočky skupiny BE Group na Slovensku si vyžiadal zavedenie nového informačného systému. Vzhľadom na nutnú synchronizáciu údajov s materskou firmou vo Švédsku, sa spoločnosť rozhodla pre riešenie s rovnakou technológiou ako má materská firma. Riešenie je lokalizované pre Slovensko a spája všetky požiadavky pre komunikáciu s materskou firmou. Riešenie zahŕňa funkcionalitu v rozsahu: CRM, financie, predaj, nákup a skladové hospodárstvo.
Účasť ICOS-u: Dodávka licencie, analýza, programovanie, konfigurácia, zaškolenie užívateľov, uvedenie systému do trvalej prevádzky, podpora nových funkčností a servis.

4., METALEX a.s. - Implementácia Oracle E-business Suite 11i
Spoločnosť Metalex, a.s. vznikla v roku 1999. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je spracovanie a predaj hutníckeho materiálu. Metalex, a.s. je členom skupiny Montan Voss Group GmbH a v rámci tejto skupiny vyvíja svoje aktivity predovšetkým na slovenskom trhu. K tomuto účelu bola po celom Slovensku zriadená sieť skladových kapacít, ktoré ponúkajú kompletný sortiment produktov spoločnosti a sú schopné zabezpečiť potrebný servis dodávok hutníckeho materiálu. Pre skvalitnenie služieb a rozšírenie ich ponuky, spoločnosť zriadila v Brezne serviscentrum, ktoré disponuje aj výrobnými technológiami na priečne a pozdĺžne delenie oceľových zvitkov.
Pred implementáciou boli používane rôzne aplikácie pre účtovníctvo, logistiku a výrobu. Implementácia nového systému priniesie integráciu výroby, logistiky a financií na všetkých pobočkách na Slovensku.
Účasť ICOS-u: Dodávka licencie, analýza, programovanie, konfigurácia, zaškolenie užívateľov, uvedenie systému do trvalej prevádzky, podpora nových funkčností a servis.

5., PROFIL s.r.o. – Implementácia komplexného informačného systému Microsoft Dynamics NAV 4.0
Spoločnosť PROFIL s.r.o. sa rozhodla komplexne zmeniť firemnú informačnú infraštruktúru, od technického zabezpečenia, cez upgrade aplikačného a serverového prostredia až po nasadenie komplexného podnikového informačného systému, ktorý spája všetky podnikové procesy v jednej databáze a umožňuje všetkým zamestnancom spoločnú prácu s výraznou úsporou pracovného času. Zároveň informačný systém zabezpečuje prepojenie na výrobné údaje a ich obojsmernú komunikáciu.
Účasť ICOS-u: Dodávka licencie MS Dynamics NAV 4.0, analýza, programovanie, konfigurácia, zaškolenie a uvedenie systému do trvalej prevádzky; dodávka hardvéru, softvérových licencií, personálny a mzdový systém, dochádzkový systém, systém pre správu dokumentov Microsoft SharePoint 2007.

6., SEC spol. s r.o. – Oracle EBS
Firma SEC s.r.o. bola založená v roku 1992 so zámerom vyrábať kvalitné svietidlá. V súčasnosti patrí SEC medzi popredných európskych výrobcov svietidiel, o čom svedčí aj podiel export 95% na celkovom obrate firmy. O vysokej kvalite a spokojnosti zákazníkov hovorí najmä skutočnosť, že podstatná časť je exportovaná do krajín EÚ.
Účasť ICOS-u: Analýza, programovanie, konfigurácia, zaškolenie používateľov v moduloch Financie, Predaj, Nákup a Sklady. Zmluvný servis v oblasti Administrácie Oracle EBS, servisných prác operačných systémov a servisných služieb Oracle EBS.

7., QBE Insurance (Europe) Limited – Oracle EBS
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku je členom medzinárodnej poisťovacej a zaisťovacej skupiny QBE Group so sídlom v Austrálii, založenej v roku 1886. Skupina QBE pôsobí v 45 krajinách sveta a zamestnáva asi 13000 zamestnancov. Patrí medzi top 25 poisťovacích a zaisťovacích spoločností na svete.
QBE svojim klientom poskytuje stabilitu, záruku a finančnú schopnosť pre vyplácanie škôd, čo potvrdzuje aj hodnotenie A+ spoločnosti Standard & Poor's Insurance Rating .
Účasť ICOS-u: Analýza, programovanie, konfigurácia v module Financie. Zmluvný servis v oblasti Administrácie Oracle EBS a servisných služieb Oracle EBS.


PARTNERI

Oracle   Microsoft   Hour software   JetReports


PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE