Riešenia pre samosprávu

Podnikové IS

Kľúčové technológie

• MS Windows Sharepoint •

MS Windows Sharepoint

• Microsoft SQL Server •
MS SQL Server

Riešenia určené pre samosprávu poskytujú služby v dvoch úrovniach. Na internej úrovni riešia podporu vnúrotných činností samosprávnych úradov a samosprávnych orgánov ich usporiadaním, zefektívnením a zabezpečením. Na externej úrovni riešia informovanosť obyvateľstva a zabezpečujú komunikáciu občanov so samosprávou.
V súčasnosti sú v reálnej prevádzke nasledujúce naše riešenia:

Digitálne zastupiteľstvo


Pre koho je určená aplikácia:
 • pre vyššie územné celky, magistráty, obecné úrady
 • pre zamestnancov úradu, ktorí sa podieľajú na príprave materiálov aj samotných zasadnutí zastupiteľstva, teda vedúcim jednotlivých odborov, vedúcim referátov a referentom
 • pre poslancov a občanov (externá časť)
Prečo sa rozhodnúť pre digitálne zastupiteľstvo

Digitálne zastupiteľstvo zefektívňuje, zjednodušuje a sprehľadňuje procesy súvisiace s prípravou, priebehom a publikovaním výsledkov zasadnutia poslancov zastupiteľstva príslušnej samosprávy. Kľúčové funkcie riešenia:

 • príprava materiálov
 • podpora práce komisií a poradných orgánov samospráv
 • zasadanie zastupiteľstva a jeho výledky
 • digitálna kancelária poslanca
 • automatická kontrola uznesení
...viac informácií o digitálnom zastupiteľstve...

Správa sociálnych služieb


Správa sociálnych služieb je riešenie pre samosprávne kraje a obce v oblasti podpory a zabezpečenia administratívnych činností odborov sociálnych vecí a podpory informovania a komunikácie pre občanov v núdzi. Riešenie odbremeňuje pracovníkov úradov od administratívnych činností, čo im umožňuje venovať sa vo väčšej miere kontaktu s občanmi a poskytovateľmi sociálnych služieb pre zabezpečenie vyššej kvality sociálnych služieb.
Riešenie je vystavané modulárne a dovoľuje tak riešiť práve tie okruhy problémov, ktoré samosprávu tlačia najviac.Modularita riešenia umožňuje navyše nasadzovať aplikáciu postupne tak, ako to dovoľujú aktuálne finančné možnosti samosprávy respektíve pripravenosť odborov sociálnych vecí na jednotlivé činnosti. Riešenie je v plnom súlade so zákonom 448/2008 Z.z. Moduly riešenia predstavujú ucelené aplikácie so zameraním na jednotlivé činnosti správy sociálnych služieb:

 • register poskytovateľov sociálnych služieb
 • správa žiadostí o posúdenie odkázanosti
 • správa žiadostí o pridelenie sociálnej služby
 • prehľad o voľných miestach poskytovateľov sociálnej služby
 • zber dát od poskytovateľov sociálnej služby o výkone služby a využití prostriedkov z verejných zdrojov
 • výkazy a štatistiky
 • verejný portál sociálnych služieb samosprávy

Systém úloh

Riešenie pre správu úloh poskytuje centrálne riešenie pre evidenciu a sledovanie úloh generovaných na poradách vedených v samosprávnych orgánoch a samosprávnych úradoch. Súčasťou riešenia je systém pre sledovanie stavu rozpracovanosti jednotlivých úloh a ich analytické vyhodnocovanie v čase.

Portál štrukturálnych fondov

Portálové riešenie poskytujúce aktuálne informácie z rôznych okruhov operačných programov určených pre jednotlivé samosprávy; poskytuje informácie o časti štrukturálnych fondov, ktorá je pre koncového prijímateľa zaujímavá.


REFERENCIE vybraných projektov

1., Košický samosprávny kraj, Digitálne zastupiteľstvo I., II., III.
Krátky popis: Aplikácia Digitálne zastupiteľstvo automatizuje procesy súvisiacich s prípravou a schvaľovaním materiálov pre zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK), ich publikovanie na web stránke a archiváciu s prácou poslancov a činnosťou komisií. Prínosom riešenia Digitálneho zastupiteľstva je zefektívnenie, zjednodušenie a sprehľadnenie procesov súvisiacich s prípravou a organizáciou zasadnutí zastupiteľstva KSK. Poslanci majú možnosť komunikovať s voličmi prostredníctvom diskusného fóra na web stránke, pričom je zaručená identita poslanca. Taktiež majú možnosť vytvárať rôzne pohľady, filtrované zoznamy a štatistické prehľady o hlasovaniach. Tajomníci komisií, príp. predsedovia komisií aktívne vstupujú do systému DZ a to prípravou programu rokovania komisie, podporou pri tvorbe a rozposielaní pozvánky na rokovanie komisií vrátane podkladových materiálov, aj tvorbou štruktúrovanej zápisnice z rokovaní komisií. Členovia komisie z radu poslancov majú prístupné materiály pred rokovaním komisie, čím odpadne potreba ich tlače.
Účasť ICOS-u: Analýza a návrh riešenia; vývoj, testovanie, konfigurácia; školenia užívateľov, skúšobná prevádzka; odovzdanie do ostrej prevádzky.

2., Mesto Spišská Nová Ves, Digitálne zastupiteľstvo
Popis riešenia: Aplikácia je nasadené v úspornej verzii pre vnútorné potreby Organizačného odboru a Kancelárie primátora mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje funkcionalitu zabezpečujúcu efektívnu prípravu Mestského zastupiteľstva, t.j. prípravu tém a podkladových materiálov pre jednotlivé body rokovania.
Účasť ICOS-u: Analýza a návrh riešenia; vývoj, testovanie, konfigurácia; školenia užívateľov, skúšobná prevádzka; odovzdanie do ostrej prevádzky.

3., Košický samosprávny kraj, Správa sociálnych služieb
Popis riešenia: Aplikácia správy sociálnych služieb poskytuje podporu Odboru sociálnych služieb hlavne v dvoch oblastiach:

 • register poskytovateľov sociálnej služby, ktorý je riešený plne v súlade s paragrafmi §62 až §69 zákona 448/2008 Z.z. v rozsahu určenom pre samosprávne kraje vo všetkých úkonoch uvedeného zákona
 • podpora pre vybavovanie žiadostí o poskytnutie sociálnej služby obyvateľom KSK; pracovníkom odboru poskytuje informácie o prijatých a nevybavených žiadostich občanov, sleduje zákonné lehoty pre posúdenie žiadosti a poskytuje informácie o voľných kapacitách na strane poskytovateľov
 • rieši výpočet a štatistiku finančných príspevkov na odkázanosť a prevádzku pre zazmluvnených poskytovateľov sociálnych služieb v rámaci KSK.

Účasť ICOS-u: Analýza a návrh riešenia; vývoj, testovanie, konfigurácia; školenia užívateľov, skúšobná prevádzka; odovzdanie do ostrej prevádzky.

4., Košický samosprávny kraj, Portál štrukturálne fondy
Krátky popis:
Portál poskytuje aktuálne informácie z rôznych okruhov operačných programov, informácie o tej časti štrukturálnych fondov, ktorá je pre prijímateľa zaujímavá. Tí, ktorí budú mať záujem, môžu elektronickou poštou vždy získať nové aktuálne informácie a zmeny vo vybranom okruhu operačných programov. Zavedenie a efektívne fungovanie takejto informačnej siete umožní ľahšie získavať pomoc zo štrukturálnych fondov a pomôže odstrániť technické nedostatky pri písaní projektov, ktoré v programovacom období vznikajú v dôsledku zmien iniciovaných riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov.
Účasť ICOS-u: Analýza a návrh riešenia; vývoj, testovanie, konfigurácia; školenia užívateľov, skúšobná prevádzka; odovzdanie do ostrej prevádzky.


PARTNERI

  Microsoft