Automatizované systémy riadenia

Automatizované systémy riadenia sú určené na kontrolu a riadenie výrobných alebo iných technologických procesov. Obvykle sa tento pojem používa pre priemyselné riadiace systémy, ktoré z centrálneho pracoviska monitorujú priemyselné zariadenia a procesy a umožňujú ich ovládanie manuálne človekom alebo autonómne – vopred daným algoritmom.

Navrhujeme a realizujeme

  • Analýza, návrh, realizácia a servis riadiacich a informačných systémov na mieru pre oblasť technologické procesy
  • Návrh a realizácia technických riešení a automatizovaných systémov riadenia v odbore merania, monitoringu, kontroly, regulácie a riadenia vodohospodárskych stavieb (kanalizačné čerpacie stanice, čističky odpadových vôd, čerpacie stanice pitnej vody, vodojemy, automatické tlakové stanice a iné)
  • Systémy typu SCADA pre získavanie, prenos, koordináciu, vizualizáciu údajov a riadenie technologických prvkov
  • Systémy pre podporu rozhodovania na báze dátových skladov

Realizované projekty 

U. S. Steel Košice – kontinuálny vývoj, prevádzka a rozširovanie automatizovaného systému riadenia výroby L3 s väzbou na ostatné systémy. Návrh a realizácia systémov typu SCADA a systémov pre podporu rozhodovania na báze dátových skladov.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť – riadenie a monitorovanie: kanalizačných čerpacích staníc, čerpacích staníc pitnej vody , vodojemov (VDJ), úpravní vôd (ÚV), automatických tlakových staníc (ATS), čističiek odpadových vôd (ČOV).